Internetowa galeria sztuki

Galeria obrazów Art Makers

Regulamin i Zasady użytkowania strony

Regulamin użytkowania strony galerii Internetowej Art Makers działającej pod domeną www.artmakers.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy "Regulamin użytkowania strony" został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Reguluje on zasady współpracy Operatora ArtMakers.pl ze wszystkimi użytkownikami serwisu, w tym Artystami (Sprzedającymi) umieszczającymi dzieła w internetowej galerii sztuki i Klientami (Kupującymi). Internetowa galeria sztuki prowadzona w języku polskim to serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach, którego organizowana jest sprzedaż dzieł sztuki oraz świadczone są inne usługi związane ze sprzedażą i promocją artystów.

1.1 Definicje użyte w regulaminie

Operatorem Internetowej Galerii Sztuki Art Makers (zwanym również Operatorem, Sklepem lub Galerią) - jest właściciel ARTMAKERS AGNIESZKA NOSEK z siedzibą w Bochni (32-700), przy ul. Ks.W.Gadowskiego 13, wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Bochni pod numerem 366136842, NIP 868-18-95-018

Rejestracja – procedura zakładania konta

Regulamin - niniejszy regulamin

Cena - Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.artmakers.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN)

Cena autorska - Wynagrodzenie za Dzieło Artysty (Sprzedającego). Artysta sam ustala cenę autorską. Cena autorska jest równoznaczna z wynagrodzeniem dla artysty znajdującym się na umowie komisowej. 

Dzieło - to każdy przedmiot (towar), mający charakter artystyczny i mieszczący się w zakresie kategorii Dzieł tj: Malarstwo, Biżuteria, Rzeźba, Rysunek, Fotografia, Grafika, Rękodzieło, opublikowany w swoim profilu przez Użytkownika w naszej Galerii. Dzieło może zostać wystawione na sprzedaż tylko przez Użytkownika, który jest jego autorem lub autor dzieła powierzył mu prawa autorskie i prawo do publikacji oraz sprzedaży. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych Artystami).

Konto Użytkownika - jest to miejsce dostępne dla wszystkich użytkowników Galerii. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. Użytkownikom nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu. Klient jak i Artysta powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne. Niestosowanie się do zasad regulaminu może skutkować zablokowaniem konta użytkownika. Artmakers.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania lub w skrajnym przypadkach usunięcia konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Galerię w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone i/lub użytkownik stwarza zagrożenie dla innych użytkowników Galerii i/lub zostały złamane zasady regulaminu.

Klient (Kupujący) – to użytkownik, który posiada konto o wymienionej nazwie i wyraża chęć zakupu dzieła z naszego sklepu internetowego. Klient (Kupujący) przed zawarciem transakcji ma obowiązek uzupełnić dane w panelu „Moje konto” potrzebne do wysyłki zakupionego Dzieła, jak i do wystawienia rachunku.

Artysta (Sprzedający) – to użytkownik, który posiada konto o wymienionej nazwie i oferuje swoje dzieła autorskie na sprzedaż w naszej Galerii. Artysta (Sprzedający) aby sprzedawać swoje prace ma obowiązek dokonać pełnej rejestracji w panelu „Moje konto” tj. Utworzyć profil Artysty (x1) oraz Dodać swoje portfolio (min.3 prace).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Klientami (Kupującymi) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.1.a Klient (Kupujący) w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w panelu „Moje konto” poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Galerii.

2.2 Artystą (Sprzedającym) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Artysta musi być autorem swoich prac i mieć do nich wszelkie prawa. Artysta może być profesjonalnym zrzeszonym lub niezrzeszonym artystą nieprofesjonalnym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje reguły w nim zawarte.

3. ZAWIERANIE TRANSAKCJI

3.1. Klient (Kupujący) oraz Artysta (Sprzedający) mogą posiadać tylko jedno konto i jeden profil Artysty w przypadku konta Artysta (Sprzedający).

3.2 Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika Klient (Kupujący) lub Artysta (Sprzedający)). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Galerii Art Makers, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.

3.3 Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.4 Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienie stanowi wyłącznie rezerwację do czasu potwierdzenia go przez pracownika Galerii. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się przesłanie zamawiającemu rachunku pro-forma od pracownika Artmakers.pl, stanowiącego jednoczesne potwierdzenie złożonej rezerwacji.

3.4.a Z przyczyn od nas niezależnych lub braku kontaktu z Artystą (Sprzedającym) i/lub jego nieregulaminowego zachowania, Galeria zastrzega sobie prawa do anulowania zamówienia. Ewentualne wpłaty zostają wtedy zwrócone do 24h (dni robocze) od momentu wysłanego powiadomienia o niezrealizowanej transakcji.

3.5 Z chwilą zakupu Dzieła dostępnego na naszej stronie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem (Kupującym), Artystą (Sprzedającym) a P.U.H. „Poyel” Jerzy Nosek, na warunkach określonych w regulaminie.

3.6 Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

3.7 Artysta (Sprzedający) zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.7.a Art Makers zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku wprowadzanych promocji. Wynagrodzenie dla Autora w takim przypadku nie ulega zmianie.

3.8 Klient (Kupujący) jest zobowiązany posiadać aktualne dane adresowe w panelu „Moje konto”. Art Makers nie ponosi odpowiedzialności za ewentualna wysyłkę towaru na zły adres korespondencyjny (podany w panelu użytkownika "Moje konto"). Jeżeli Klient chce by towar został wysłany na inny adres niż w ustawieniach, może go zmienić w każdej chwili lub powinien o tym niezwłocznie nas poinformować, wysyłając email na adres: pl.artmakers@gmail.com

3.9 Należy rozumieć, że każde wystawione na sprzedaż Dzieło sztuki może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie drobnymi szczegółami i kolorem. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora.

3.10 Jednorazowo można zakupić kilka dzieł od jednego artysty. Dzieła zakupione od różnych artystów należy kupować oddzielnie, jeżeli cena pojedynczego towaru nie przekracza 200zł (PLN). Łącznie można zamawiać dzieła od Artystów, których poszczególne prace przekraczają próg 200zł (PLN). Wtedy też można skorzystać z opcji darmowej wysyłki.

3.11 Galeria Art Makers dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Galeria Art Makers nie ponosi jednak odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy z przyczyn niezależnych.

3.12 Galeria Art Makers nie odpowiada za zamówienia dokonane bez pośrednictwa (bezpośrednio u artystów) oraz wpłaty na ich prywatne konta.

3.13 Ze względu na to, że prezentowane prace pochodzą od różnych artystów, w jednym zamówieniu można zarezerwować maksymalnie jedną pracę. W celu dokonania zamówienia na kilka prac tego samego artysty należy skontaktować się z biurem obsługi pl.artmakers@gmail.com

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Bezpieczny system płatności PayPal:

Płatność wykonywana jest poprzez system Pay Pal, dzięki czemu nie trzeba udostępniać danych swojego konta. Płatności można dokonać będąc zarejestrowanym w systemie Pay Pal lub płacąc kartą kredytową/debetową (Visa, Master Card). - Karta kredytowa w systemie PayPal - Konto użytkownika PayPal

Poza systemem płatności PayPal:

- Zwykły przelew bankowy - wyłącznie na nr konta podany poniżej:

Tytył przelewu: Nr SKU dzieła, nazwisko_kupującego
Nazwa adresata: ARTMAKERS 
Adres: 32-700 Bochnia, ul.Ks.Gadowskiego 13
Rachunek: 86 1870 1045 2078 1006 1868 0001

4.1 Wpłata poza systemem płatności PayPal powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

4.2 W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać nazwę Dzieła i numer zamówienia.

4.3 W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.4 Rachunek pro-forma zostanie wystawiony i wysłany Klientowi elektronicznie w momencie potwierdzenia rezerwacji. 

4.5 Brak zapłaty za zakupione dzieło sztuki powoduje automatyczne zawieszenie konta kupującego.

5. WYSYŁKA

Towar dostępny w sklepie wysyłany jest w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku towaru przy którym widnieje cena "0.00zł" lub "niedostępny", należy wysłać zapytanie o dostępność. Artmakers.pl potwierdza z klientem indywidualnie dostępność, cenę i możliwości wysyłki. Wybór opcji wysyłki pokazuje się zależnie od rodzaju, wymiarów i kwoty zamówienia:

- Kurier DPD (16,00 zł) *do 5 kg, (19,00 zł) *do 10 kg, (22,00 zł) *do 15 kg, (25,00 zł) *do 20 kg, (31,00 zł) *do 31,5 kg. W przypadku niewymiarowych paczek prosimy o kontakt. Maksymalna waga paczki w przesyłce standardowej to 31,5 kg Maksymalna długość: 175 cm Maksymalna suma wysokości + długości + szerokości: 300 cm

- Darmowa wysyłka Kurierem DPD (opcja pojawia się po przekroczeniu ceny za jedno dzieło 200,00 zł lub kilka dzieł jednego artysty o wartości pow. 200,00 zł) Maksymalna waga paczki w przesyłce standardowej to 31,5 kg Maksymalna długość: 175 cm Maksymalna suma wysokości + długości + szerokości: 300 cm

5.1 Darmowa przesyłka dotyczy wyłącznie zakupów bezzwrotnych. W wypatku zwrotów, jednorazowy koszt przesyłki zostanie potrącony od kwoty zakupu.

5.1.a Kupujący, wybierając formę przesyłki, akceptuje równocześnie regulamin jej przewoźnika.

5.2 Podane ceny wysyłki dotyczą terenu Polski.

5.2.a W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, Sprzedający przesyła dzieło na adres Galerii, która ubezpiecza przesyłkę i wysyła ją na adres Kupującego. Koszty przesyłki zagranicznej uzgadniane są wcześniej pomiędzy Galerią a Kupującym.

5.2.b Darmowa przesyłka oferowana jest tylko na terenie kraju.

5.3 Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

5.4 Praca nadawana przez artystę i użytkownika serwisu powinna zostać zapakowana w karton o regularnych kształtach, symetrycznych bokach oraz maksymalnych wymiarach: maksymalna długość: 175 cm, maksymalna suma wysokości + długości + szerokości: 300 cm, maksymalna waga 31,5 kg. Jeżeli praca pakowana jest w tubę, proszę dodatkowo zapakować ją w karton, ponieważ przewoźnik nie akceptuje owalnego typu przesyłek. Na kartonie należy nakleić etykietę adresową przesłaną na email podany prze rejestracji, a kurierowi przekazać dokumenty przewozowe. Przesyłkę należy oznakować terminem: "Uwaga szkło".

5.4.a Jeżeli paczka nie spełni którychś z podanych w pkt.5.4 wytycznych i przewoźnik obciąży galerię dodatkowymi opłatami za jej przewóz (np. oznaczy ją jako przesyłkę niestandardową), galeria ma prawo obarczyć owym obciążeniem nadawcę przesyłki.

5.4.b Jeżeli z z jakiegoś powodu i wyłącznie za uzgodnieniem stron, wysyłka paczki nastąpi za pośrednictwem innego środku transportu niż poprzez Galerię, Galeria pokrywa środki za transport w wysokości ceny ubezpieczonej wysyłki kurierskiej, która wynosi 16.00zł. 

5.5 Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny przyjazdu kuriera po odbiór oraz dostarczenie paczki. Kurier przyjeżdża po odbiór paczki zazwyczaj w określonych przedziałach czasowych. Galeria zastrzega, że przedziały te mogą ulec zmianie ze względu na zmianę trasy przewoźnika. 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.a ZWROTY

6.a.1 Klient (Kupujący), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 10 kolejnych dni (dalej: Odstąpienie). Należy w takiej sytuacji powiadomić Galerię, wysyłając e-mail o rezygnacji z zakupu (proszę nie wysyłać paczek bez uprzedniego zawiadomienia oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zwrotu przez galerię). Odsyłanie paczki bez uzgodnienia z Artmakers.pl następuje na własną odpowiedzialność i w najgorszym wypadku skutkuje brakiem zwrotu pieniędzy. Zwrotu dokonuje się na adres nadawcy, który wysyłał przesyłkę, w oryginalnym opakowaniu, nie uszkodzonym. 

6.a.2 Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6.a.1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. 

6.a.3 Zwrotu dokonuje się na własny koszt lub za pośrednictewm galerii, która to obciąży klienta kosztem zwrotu w wysokości 16.00 zł.

6.a.4 Galeria nie stosuje polityki towarów zastępczych.

6.a.5 Zwrot kosztów na podane przez Kupującego konto bankowe nastąpi po potwierdzeniu przez Artystę, że otrzymał swoje dzieło i że jest ono nieuszkodzone. Od kwoty zakupu zostanie odjęta jednorazowa (bądź podwójna - w przypadku zwrotu za pośrednictwem galerii) opłata za usługę kurierską w cenie 16.00zł, jeżeli przesyłka została opłacona przez galerię. Zgodnie z pkt. 5.1.a darmowa przesyłka dotyczy wyłącznie zakupów bezzwrotnych. 

6.a.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych, grafik zapisanych w formacie elektronicznym oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. b) Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6.b REKLAMACJE

6.b.1 Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a) Imię i nazwisko, b) numer zamówienia c) opis niezgodności Dzieła z umową, d) datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f) fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej). Zastosowanie się do tej ustawy pozwoli na szysze rozpatrzenie reklamacji.

6.b.2 Jeżeli po rozpatrzeniu wysłanej reklamacji Galeria stwierdzi, że zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Galeria (zostaną zwrócone na konto bankowe wyznaczone przez Kupującego). Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracowników Galerii, którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. 46.b.3 Galeria nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.b.4 Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

6.b.5 Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: pl.artmakers@gmail.com Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni od daty dostarczenia Dzieła.

6.b.5 Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Art Makers wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Art Makers jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

7. SPRZEDAŻ

7.1 Aby wystawić dzieło na artmakers.pl, Artysta (Sprzedający) powinien utworzyć konto o podanej nazwie. W tym celu Artysta powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin użytkowania strony.

7.2 Artysta chcąc sprzedać swoje prace musi dokończyć rejestrację w panelu "Moje konto" po pierwszym zalogowaniu. Należy utworzyć "Swój profil Artysty"(x1) oraz "Dodać Portfolio" (min. 3 prace). Należy kliknąć w link "Dodaj swoje portfolio" za każdym razem gdy chcemy dodać nową pracę.W zakładce "Zarządzaj swoim kontem" możemy oglądać i edytować swój profil i portfolio.

7.3 Sprzedający powinien zamieścić zdjęcie i tytuł dzieła, opis dzieła, określić jego kategorię oraz technikę i wymiary.

7.3.a Opis dzieła powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Opis dzieła powinien być zgodny z wymogami prawa. 7.3.b Artysta (Sprzedający) ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy opis dzieła dodaje Galeria.

7.3.c Dzieło należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj dzieła. Galeria zastrzega sobie uaktualnienie kategorii dzieła ze względu na zły wybór kategorii.

7.3.d Informacje zawarte w opisie dzieła mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu sprzedaży. Zabronione jest dodawanie informacji kontaktowych i wskazujących na inne profile czy strony Internetowe Artysty.

7.3.e Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie dzieła, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie dzieła, które stanowią zmianę warunków transakcji sprzedaży, do momentu złożenia pierwszej oferty kupna.

7.4 Po zatwierdzeniu przez Galerię treści opisu dzieła i profilu są one udostępniane w serwisie. W formularzu dzieła dostępna jest opcja sprzedaży. Należy wybrać i uzupełnić odpowiednie dane, dodając swoją Cenę Autorską, do której zostanie naliczona marża sprzedaży. Z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu dzieła, a sprzedaż zostaje rozpoczęta.

7.4.a Prace, które nie są na sprzedaż nie są promowane w sklepie Internetowym, lecz tylko dostępne na profilu Artysty.

7.4.b Użytkownik może wystawić do sprzedaży w tym samym czasie więcej niż jedno dzieło.

7.5 Poprzez wystawienie dzieła Sprzedający potwierdza, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta sprzedaż.

7.6 Artysta może w każdej chwili zarządzać sprzedażą tj. wycofać pracę ze sprzedaży lub zmienić jej cenę poprzez dostęp do swojego konta.

7.7 Prace autora wystawione na sprzedaż muszą być aktualne. W przypadku sprzedaży pracy niedostępnej autor ma 24h na wycofanie się ze sprzedaży. Brak odpowiedzi będzie karany zablokowaniem konta użytkownika.

7.8 Galeria zastrzega sobie prawa do utworzenia profilu Artysty według zawartych przez niego danych podczas rejestracji, jeśli umieści on portfolio nie tworząc profilu Artysty podczas kolejnych 48 godzin.

7.9. Wynagrodzenie za sprzedany produkt wysyłane jest po uprzednim podpisaniu umowy komisowej, przelewem na konto bankowe po upływie 14 dni od daty odebrania przesyłki przez klienta.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 P.U.H. "Poyel" Jerzy Nosek (właściciel Artmakers.pl) ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

8.2 W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Dzieło niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4 W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

8.4.a Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 8.4.b W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

8.5 Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

8.6 Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie ze sklepu internetowego artmakers.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 39.0.2171 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie rachunku w formie elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

8.7 Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.artmakers.pl Regulamin Sklepu Internetowego Art Makers. nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zobacz także:

 |
Lidia Ziemińska
Kiedy mogę się zgubić
PLN 556.00
PLN 556.00
Luba BOCCARDI
Piazza dei Truogoli Genova Italia Acquarello (dimensioni: 40 x 50 cm)
PLN 2 780.00
PLN 2 780.00
 |
Krystyna Ciećwierska
domek 12
PLN 167.00
PLN 167.00